Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia

BTL komunikačná asociácia

I. Základné ustanovenia

1.1 „BTL komunikačná asociácia“ je občianske združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení. BTL komunikačná asociácia (ďalej ako „BTLKA“) združuje fyzické a právnické osoby z oblasti event marketingových činností pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito stanovami.

1.2 Názov obč. združenia je: BTL komunikačná asociácia a skrátený názov združenia je: BTLKA

1.3 Sídlom je: ul. Fraňa Kráľa 12
811 05 Bratislava

Slovenská republika.

1.4 Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

II. Ciele a činnosť BTLKA

2.1 Cieľom BTLKA je prispievať k rozvoju sales promotion a event marketingových aktivít v Slovenskej republike a zastupovať záujmy jej členov s ohľadom na prospech celej spoločnosti.

2.3 BTLKA napĺňa svoje ciele svojou činnosťou, ku ktorej patrí:

 1. reprezentácia a zastupovanie záujmov svojich členov v Slovenskej republike, v zahraničí a v medzinárodných organizáciách v oblasti event marketingu,
 2. viesť členov BTLKA k dodržiavaniu stanov BTLKA, platného etického kódexu a princípov transparentnosti spolupráce s klientmi a dodávateľmi;
 3. zabezpečovanie tvorivej výmeny myšlienok a praktických skúseností členov,
 4. zvyšovanie profesionálnej kvalifikácie členov,
 5. zhromažďovanie odborných poznatkov a podnecovanie vedeckého výskumu v oblasti event marketingu,
 6. organizovanie stretnutí, konferencií a podujatí za účelom zdokonaľovania znalostí a zručností v oblasti event marketingu,
 7. vytváranie priestoru na diskusiu a riešenie spoločných odborných problémov z oblasti event marketingu,
 8. prehlbovanie profesionálnych kontaktov v oblasti event marketingu,
 9. určovanie profesionálnych štandardov služieb a kultivovanie trhu v oblasti event marketingu,
 10. prispievanie k sprehľadneniu trhu event marketingu v Slovenskej republike,
 11. nadväzovanie kontaktov so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti event marketingu, ako i ďalšími partnerskými organizáciami, inštitúciami a subjektmi na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
 12. prispievanie k porozumeniu medzi subjektami, skupinami subjektov a inštitúciami v oblasti event marketingu a usilovanie sa o harmonizáciu ich rôznorodých názorov.

2.4 Cieľom BTLKA nie je politická alebo náboženská činnosť a jej cieľom nie je popieranie alebo obmedzovanie osobných, politických alebo iných práv občanov Slovenskej republiky, prípadne iná činnosť, ktorá by bola v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

III. Členstvo a štatút pozorovateľa – prijatie za člena alebo pozorovateľa, členské príspevky

3.1 BTLKA rozoznáva dva typy členstva:

a) riadne členstvo; a

b) štatút pozorovateľa.

3.2 Riadnym členom alebo pozorovateľom BTLKA sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá

 1. je oprávnená poskytovať služby v zmysle ods. 3.6 týchto stanov v Slovenskej republike a preukázateľne tieto služby poskytuje;
 2. súhlasí s cieľmi a činnosťou BTLKA , jej platnými stanovami a etickým kódexom vo forme písomného prehlásenia;
 3. podala riadne vyplnenú písomnú žiadosť o prijatie za člena alebo pozorovateľa v BTLKA výkonnej rade BTLKA ; a zároveň
 4. bola za člena alebo pozorovateľa na základe riadnej písomnej žiadosti prijatá rozhodnutím výkonnej rady.

3.3 Právnická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa podmienky stanovené v ods. 3.2 (1) až (4) týchto stanov a ktorá má záujem o riadne členstvo v BTLKA, musí k písomnej žiadosti o prijatie za riadneho člena doložiť nasledovné doklady:

 1. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
 2. písomné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že bude dodržiavať platné stanovy BTLKA a platný etický kódex BTLKA;
 3. referencie od svojich klientov potvrdzujúce, že pre týchto klientov záujemca o členstvo poskytuje služby v oblasti event marketingu s presným vymedzením o aké služby sa jedná, podpísané predstaviteľom vyššieho manažmentu zákazníka;

Záujemca o členstvo je zároveň povinný splniť ďalšie podmienky, ktoré sú podrobne vymedzené v tzv. certifikačných kritériách, ktorých znenie a prípadné zmeny schvaľuje v zmysle ods. 9.4 (k) stanov svojim rozhodnutím výkonná rada (ďalej len „certifikačné kritériá“).

3.4 Právnická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa podmienky stanovené v ods. 3.2 bod (1) až (3) týchto stanov a ktorá má záujem o štatút pozorovateľa v BTLKA, je zároveň povinná splniť ďalšie podmienky, ktoré sú podrobne vymedzené v tzv. certifikačných kritériách.

3.5 Riadnym členom BTLKA sa môže stať aj právnická osoba, ktorá mala minimálne jeden rok štatút pozorovateľa BTLKA , písomne požiadala o prijatie za člena a výkonná rada BTLKA rozhodla o jej prijatí za riadneho člena. K písomnej žiadosti o prijatie za riadneho člena musí právnická osoba, ktorá bola predtým pozorovateľom BTLKA , doložiť náležitosti potvrdzujúce splnenie certifikačných kritérií.

3.6 Pod službami z oblasti sales promotion a event marketingu, ktorých poskytovanie klientom je záujemca o členstvo alebo o štatút pozorovateľa povinný preukázať, je potrebné rozumieť najmä nasledovné služby: VIP event, product launch, sales promotion, promotion, lojalitný program, zamestnanecký event, vianočný event, konferencia, workshop, športový turnaj, mass marketový event, ples, roadshow, incentiva, kick off event, teambuilding, merchandising, sampling, veľtrh, výstava a súvisiace podujatia.

3.7 Záujemca o členstvo alebo o štatút pozorovateľa preukáže poskytovanie služieb podľa ods. 3.6 stanov predložením referencií podľa ods. 3.3 (3) stanov.

3.8 Žiadateľ sa stáva riadnym členom alebo pozorovateľom BTLKA rozhodnutím výkonnej rady BTLKA o prijatí žiadateľa za riadneho člena alebo pozorovateľa a uhradením členského príspevku.

3.9 O výške členských príspevkov, období, za ktoré sa členské príspevky platia a spôsobe ich úhrady rozhoduje výkonná rada vždy minimálne jeden mesiac pred začatím obdobia, za ktoré sa poplatok vyberá. Výška členského príspevku je súčasťou certifikačných kritérií.

IV. Členské práva a povinnosti

 1. Riadny člen má predovšetkým tieto práva:
 1. voliť svojich zástupcov a byť volený za zástupcu do orgánov BTLKA spôsobom a podľa zásad uvedených v stanovách;
  b) zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom;
  c) zúčastňovať sa
  zasadnutí výkonnej rady bez možnosti hlasovania; to neplatí ak je riadnym členom výkonnej rady s hlasovacím právom;
 2. používať vo všetkých formách obchodného styku a styku s verejnosťou označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v BTLKA ;
  e) využívať podľa pravidiel určených výkonnou radou prostriedky a zariadenia BTLKA ;
  f) podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom BTLKA ;

  g) zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných BTLKA ;

  h) byť informovaný o činnosti BTLKA ; a
  i) iné práva, ktoré vyplývajú z týchto stanov alebo iných právnych noriem.
 1. Pozorovateľ BTLKA má nasledovné práva:
 1. zúčastňovať sa valného zhromaždenia a zasadnutí výkonnej rady bez možnosti hlasovania;
  b) využívať podľa pravidiel určených výkonnou radou prostriedky a zariadenia BTLKA ;
  c) podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom BTLKA ;
  d) zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných BTLKA ;
  e) byť informovaný o činnosti BTLKA ; a
  f) iné práva, ktoré vyplývajú z týchto stanov alebo iných právnych noriem.
 1. Riadni členovia a pozorovatelia BTLKA majú najmä nasledovné povinnosti:
 1. dodržiavať stanovy a platný etický kódex BTLKA , rozhodnutia príslušných orgánov BTLKA ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť BTLKA ;
  b) vyvíjať činnosť smerujúcu k naplneniu cieľov BTLKA a zdržať sa všetkého, čo by bolo v rozpore s cieľmi BTLKA a čo by mohlo uškodiť dobrému menu a záujmom BTLKA ;
  c) platiť členské príspevky spôsobom a vo výške určenej výkonnou radou,
  e) každoročne v termíne určenom výkonnou radou predložiť výkonnej rade splnenie certifikačných kritérií riadneho člena a pozorovateľa;
  f) iné povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto stanov alebo iných právnych noriem.

V. Pozastavenie riadneho členstva a štatútu pozorovateľa a rozhodnutie o vylúčení riadneho člena alebo pozorovateľa

5.1 Riadne členstvo alebo štatút pozorovateľa v BTLKA môžu byť pozastavené výkonnou radou a ukončené rozhodnutím valného zhromaždenia na návrh výkonnej rady z týchto dôvodov:

 1. závažného alebo opakovaného porušenia stanov BTLKA a platného etického kódexu;
  b) neuhradenia členského príspevku napriek doručenej písomnej výzve na uhradenie vyhotovenej výkonnou radou;
  c) nesplnenia certifikačných kritérií;
  d) právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin;
 2. právoplatného odsúdenia za trestný čin, ktorého sa člen alebo pozorovateľ dopustil pri vykonávaní činnosti BTLKA ;
 3. z iných dôvodov, ktoré odporujú záujmom a cieľom BTLKA .

5.2 V prípade pozastavenia riadneho členstva alebo štatútu pozorovateľa výkonnou radou BTLKA , riadny člen alebo pozorovateľ nie sú oprávnení vykonávať práva súvisiace s ich riadnym členstvom alebo štatútom pozorovateľa v BTLKA .

5.3 V prípade, že riadny člen alebo pozorovateľ, ktorých riadne členstvo alebo štatút pozorovateľa bolo pozastavené výkonnou radou BTLKA , neodstránia do 2 mesiacov od pozastavenia členstva alebo štatútu pozorovateľa dôvody, ktoré viedli k tomuto pozastaveniu, výkonná rada je oprávnená dať valného zhromaždeniu návrh na vylúčenie riadneho člena alebo pozorovateľa z BTLKA .

5.4 Návrh na pozastavenie riadneho členstva alebo štatútu pozorovateľa musí byť podaný výkonnej rade BTLKA , musí byť písomný a odôvodnený. Oprávnenie na podanie takéhoto návrhu výkonnej rade majú všetci riadni členovia a pozorovatelia BTLKA .

5.5 O vylúčení riadneho člena alebo pozorovateľa rozhoduje valné zhromaždenie.

VI. Zánik členstva

6.1 Riadne členstvo alebo štatút pozorovateľa v BTLKA zaniká:

 1. slobodným vystúpením riadneho člena alebo pozorovateľa okamihom doručenia žiadosti o ukončenie riadneho členstva alebo štatútu pozorovateľa výkonnej rade BTLKA alebo k dátumu uvedenému v tejto žiadosti, pričom tento dátum nemôže predchádzať dátumu doručenia žiadosti,
  b) rozhodnutím valného zhromaždenia na návrh výkonnej rady o vylúčení riadneho člena alebo pozorovateľa z dôvodov stanovených v ods. 5.1 stanov, alebo
  c) zánikom právnickej osoby.

6.2 Po zániku riadneho členstva alebo štatútu pozorovateľa pred ukončením obdobia, na ktoré daný člen alebo pozorovateľ uhradili členský príspevok, nemá bývalý člen alebo bývalý pozorovateľ nárok na vrátenie zostávajúcej časti členského príspevku.

VII. Orgány BTLKA

7.1 BTLKA má nasledovné orgány:

 1. Valné zhromaždenie;
 2. Výkonná rada;
 3. Revízna rada;
 4. Tajomník;
 5. Stále komisie a ad hoc komisie.

7.2 Všetci členovia orgánov BTLKA sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami BTLKA a jej riadnych členov. Členovia orgánov, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti sú povinní nahradiť škodu, ktorú tým BTLKA spôsobili. Členovia orgánov nezodpovedajú za škodu, ak preukážu, že postupovali pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v záujme spoločnosti.

VIII. Valné zhromaždenie BTLKA

8.1 Valné zhromaždenie BTLKA je najvyšším orgánom BTLKA . Skladá sa zo zástupcov všetkých riadnych členov BTLKA s hlasovacím právom. Zástupcu na valné zhromaždenie si určuje každý riadny člen samostatne. Ak je zástupcom riadneho člena iná fyzická osoba ako člen štatutárneho orgánu riadneho člena oprávnený konať za spoločnosť samostatne, je povinný preukázať svoje oprávnenie na hlasovanie a/alebo účasť na valnom zhromaždení písomným poverením od štatutárneho orgánu riadneho člena, oprávneného konať za riadneho člena.

8.2 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti BTLKA , najmä o nasledovnom:

 1. schvaľuje stanovy BTLKA a ich zmeny;
  b) volí a odvoláva členov revíznej rady a tajomníka;
  c) prerokováva návrhy predložené výkonnou radou;
  d) schvaľuje plán a program činnosti BTLKA na ďalšie obdobia,
  e) schvaľuje správu o činnosti BTLKA za predchádzajúci kalendárny rok na základe návrhu revíznej rady;
  f) schvaľuje správu o hospodárení BTLKA za predchádzajúce účtovné obdobie na základe návrhu revíznej rady;
  g) schvaľuje rozpočet BTLKA na ďalšie obdobie na základe návrhu revíznej rady;
  h) rozhoduje o zániku BTLKA a naložení s jej majetkom;
  i) rozhoduje o vylúčení riadneho člena alebo pozorovateľa na návrh výkonnej rady;
  j) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré vyplývajú zo stanov alebo ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie vyhradí.

8.3 Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz do roka a zvoláva ho tajomník, ak sa v týchto stanovách neustanovuje inak.

8.4 Každý riadny člen BTLKA (prípadne jeho zástupca) má na valnom zhromaždení jeden hlas, bez ohľadu na počet zamestnancov. Hlasy všetkých riadnych členov sú rovnocenné.

8.5 O konaní valného zhromaždenia musia byť všetci riadni členovia a pozorovatelia riadne oboznámení písomne (prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou, kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom), a to minimálne 14 kalendárnych dní vopred. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky podstatné informácií týkajúce sa valného zhromaždenia, najmä dátum, čas a miesto konania a program valného zhromaždenia.

8.6 Valné zhromaždenie je tajomník povinný zvolať aj v prípade, ak to navrhne revízna rada alebo 2/3 riadnych členov, a to v lehote do 20 kalendárnych dní od doručenia návrhu na zvolanie valného zhromaždenia.

8.7 Valné zhromaždenie môže zvolať aj samotná revízna rada bez spolupráce tajomníka, ak sa na tom uzniesla väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Na zvolanie valného zhromaždenia sa vzťahuje odsek 8.5 týchto stanov.

8.8 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov BTLKA s hlasovacím právom. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie v stanovenú hodinu uznášaniaschopné, koná sa valné zhromaždenie o hodinu neskôr s rovnakým programom rokovania, pričom sa má za to, že toto valné zhromaždenie je bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov uznášaniaschopné.

8.9 Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov s hlasovacím právom. Na zmenu stanov, prijatie rozhodnutia o zániku BTLKA , a menovanie alebo odvolanie tajomníka je potrebný súhlas 2/3- väčšiny všetkých prítomných riadnych členov s hlasovacím právom. O zániku BTLKA rozhoduje valné zhromaždenie 3/5 väčšinou všetkých riadnych členov BTLKA s hlasovacím právom.

8.10 Za rozhodnutie valného zhromaždenia je možné hlasovať aj písomne, a to doručením svojho hlasovania ktorémukoľvek členovi revíznej rady, pokiaľ je valné zhromaždenie zvolané v zmysle ods. 8.7 stanov, tajomníkovi alebo predsedovi výkonnej rady. Uvedení členovia sú následne povinní oznámiť valnému zhromaždeniu obsah písomného hlasovania neprítomného člena. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia valného zhromaždenia považujú za prítomných.

8.11 Valné zhromaždenie vedie predseda výkonnej rady alebo ak to nie je možné, iný riadny člen zvolený valným zhromaždením za predsedu valného zhromaždenia.

8.12 O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje svojím podpisom predseda výkonnej rady alebo zvolený predseda valného zhromaždenia.. Kópia zápisnice z valného zhromaždenia sa rozosiela všetkým riadnym členom a pozorovateľom BTLKA , bez ohľadu na ich účasť na valnom zhromaždení.

8.13 Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj pozorovatelia BTLKA , avšak nemajú hlasovacie právo.

IX. Výkonná rada BTLKA

9.1 Výkonná rada je výkonným orgánom BTLKA .

9.2 Výkonnú rada tvoria zástupcovia všetkých riadnych členov BTLKA . Zástupcu na zasadnutie výkonnej rady si určuje každý riadny člen samostatne. Ak je zástupcom riadneho člena iná fyzická osoba ako člen štatutárneho orgánu riadneho člena oprávnený konať za riadneho člena samostatne, je povinný preukázať svoje oprávnenie na hlasovanie a/alebo účasť na výkonnej rade písomným poverením od štatutárneho orgánu riadneho člena oprávneného konať za riadneho člena.

9.3 Na čele výkonnej rady stojí predseda výkonnej rady. Funkciu predsedu výkonnej rady môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu riadneho člena a je oprávnená konať v jeho mene. Funkciu predsedu obsadzuje každý kalendárny rok zástupca iného riadneho člena, pričom poradie členov sa určuje losovaním. Každý člen sa pred losovaním môže vzdať možnosti uchádzať sa o funkciu predsedu. Z losovania sú automaticky vylúčení všetci predchádzajúci predsedovia výkonnej rady tak, aby sa predsedom postupne stali všetci členovia výkonnej rady (pokiaľ sa nevzdajú možnosti uchádzať sa o funkciu predsedu). Losovanie riadi aktuálny predseda, prvé losovanie riadi predseda valného zhromaždenia. Losovanie sa používa tiež pri personálnom obsadení členov jednotlivých komisií, pokiaľ sa valné zhromaždenie nedohodne inak. Funkčné obdobie predsedu je jeden rok.

9.4 Výkonná rada má nasledovné oprávnenia:

 1. vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia;
  b) predkladá správy a návrhy valnému zhromaždeniu, pripravuje jeho rokovania;
  c) pripravuje plán a program činnosti BTLKA na ďalšie obdobia;
  d) pripravuje správu o činnosti BTLKA za predchádzajúci kalendárny rok;
  e) určuje prostriedky a spôsob zabezpečovania rozvoja BTLKA ;
  f) hospodári s majetkom BTLKA , zabezpečuje vedenie účtovníctva;
  g) pripravuje návrh rozpočtu BTLKA na ďalšie obdobia, pripravuje rozpočty jednotlivých akcií;
  h) rozhoduje o prijatí právnickej osoby za riadneho člena alebo za pozorovateľa, rozhoduje o pozastavení členstva alebo štatútu pozorovateľa a prijíma a podáva valnému zhromaždeniu návrhy na vylúčenie riadneho člena alebo pozorovateľa,
  i) vedie evidenciu riadnych členov a pozorovateľov;
  j) rozhoduje o výške členských príspevkov, dobe, za ktoré sa členské príspevky platia a forme ich úhrady;
 2. rozhoduje o znení a prípadných zmenách certifikačných kritérí pre riadnych členov a pozorovateľov;
  l) iné oprávnenia, ktoré pre ňu vyplývajú z týchto stanov alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia.

9.5 Predseda výkonnej rady má najmä reprezentatívnu funkciu. Má nasledovné oprávnenia:

 1. zastupuje BTLKA navonok pri všetkých verejných akciách, najmä odborných konferenciách, seminároch, tlačových konferenciách;
  b) v spolupráci s tajomníkom pripravuje zasadnutia valného zhromaždenia a výkonnej rady;
  c) vedie zasadania výkonnej rady a valného zhromaždenia;
  d) dbá o vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia valného zhromaždenia a výkonnej rady, kontroluje ich správnosť a zabezpečuje ich distribúciu všetkým riadnym členom BTLKA a pozorovateľom;
  e) pripravuje prehľady trhu v oblasti event marketingu na základe údajov od riadnych členov a pozorovateľov (t.j. navrhuje podmienky certifikačných kritérií);
  f) iné oprávnenia stanovené týmito stanovami alebo schválené výkonnou radou.

9.6 V prípade prekážky na strane predsedu výkonnej rady, ktorá by mu bránila vo výkonne jeho funkcie, je predseda výkonnej rady povinný písomne menovať svojho zástupcu už pri svojom zvolení za predsedu. Zástupca predsedu výkonnej rady má rovnaké oprávnenia ako samotný predseda výkonnej rady. Zástupca predsedu výkonnej rady môže vykonávať svoju funkciu až do písomného odvolania poverenia zo strany predsedu výkonnej rady.

9.7 Výkonná rada je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti najmenej 50% svojich členov BTLKA a predsedu výkonnej rady.

9.8 Výkonná rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výkonnej rady.

9.9 Za rozhodnutie výkonnej rady je možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi rady. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia výkonnej rady považujú za prítomných.

9.10 Výkonná rada môže poveriť svojich jednotlivých členov zodpovednosťou za aktivity alebo projekty BTLKA a udeliť týmto členom aj kompetencie rozhodovať a zastupovať BTLKA v rámci danej aktivity alebo projektu schváleného BTLKA .

9.11 Výkonná rada zasadá podľa potreby, ale najmenej štyri krát do roka a je zvolávaná písomne (prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou, kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom) predsedom výkonnej rady, a to minimálne 14 kalendárnych dní vopred. Oznámenie o konaní výkonnej rady musí obsahovať všetky podstatné informácie týkajúce sa výkonnej rady, najmä dátum, čas a miesto konania a program výkonnej rady. Zasadnutie sa môže konať aj vo forme per rollam.

9.12 O zasadaní výkonnej rady sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje predseda výkonnej rady svojím podpisom. Kópia zápisnice z výkonnej rady sa rozosiela všetkým riadnym členom a pozorovateľom BTLKA .

9.13 Zasadnutia výkonnej rady sa môžu zúčastniť aj pozorovatelia BTLKA . Pozorovatelia však nemajú hlasovacie právo.

X. Tajomník a konanie za BTLKA

10.1 Tajomník BTLKA je štatutárnym orgánom BTLKA , t.j. je oprávnený konať a podpisovať za BTLKA vo všetkých záležitostiach.

10.2 Tajomníka volí valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom z kandidátov na funkciu tajomníka, ktorých stanovila výkonná rada. Tajomníkom môže byť akákoľvek fyzická osoba stanovená výkonnou radou, bez ohľadu na skutočnosť či má pracovnoprávny alebo iný vzťah k riadnym členom a pozorovateľom BTLKA . Funkčné obdobie tajomníka je 5 rokov.

10.3 Tajomník má tieto právomoci:

 1. je oprávnený konať a podpisovať za BTLKA vo všetkých záležitostiach;
  b) vedie administratívu BTLKA ;
  c) pomáha pri výkone funkcie predsedovi výkonnej rady podľa jeho potreby;
  d) zvoláva valné zhromaždenie; a
  d) iné oprávnenia, stanovené týmito stanovami, prípadne schválené výkonnou radou alebo valným zhromaždením.

10.4 V prípade uzatvárania záväzkov BTLKA nad sumu 3.000 eur (slovom tritisíc eur) a pri akomkoľvek zaťažovaní majetku BTLKA sa na platnosť právneho úkonu tajomníka vyžaduje okrem jeho podpisu aj podpis predsedu výkonnej rady, pričom tajomník je povinný o vykonaní tohto právneho úkonu povinný informovať aj najbližšie valné zhromaždenie.

XI. Revízna rada

11.1 Revízna rada je dozorným a kontrolným orgánom BTLKA .

11.2 Revízna rada má troch členov (vrátane predsedu revíznej rady). Členov revíznej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z riadnych členov. Zástupcu na zasadnutie revíznej rady si určuje každý riadny člen samostatne. Ak je zástupcom riadneho člena iná fyzická osoba ako člen štatutárneho orgánu riadneho člena oprávnený konať za riadneho člena samostatne, je povinná preukázať svoje oprávnenie na hlasovanie a/alebo účasť na výkonnej rade písomným poverením od štatutárneho orgánu riadneho člena oprávneného konať za riadneho člena. Funkčné obdobie revíznej rady je 2 roky.

11.3 Na čele revíznej rady stojí jej predseda, ktorého si určia spomedzi seba sami členovia revíznej rady. Funkciu predsedu výkonnej rady môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu člena revíznej rady.

11.4 Revízna rada má tieto právomoci:

 1. kontroluje hospodárenie výkonnej rady s majetkom BTLKA z hľadiska účelnosti vynakladania prostriedkov a správnosti vedenia účtov;
  b) právo požadovať od orgánov BTLKA , jej riadnych členov alebo pozorovateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach BTLKA a nahliadnuť do všetkých dokladov BTLKA (vrátane účtovných kníh, návrhov zmlúv, podpísaných zmlúv, návrhov projektov a iné);
  b) kontroluje návrh rozpočtu BTLKA na ďalšie obdobie, prípadne aj návrhy rozpočtov jednotlivých akcií BTLKA a predkladá valnému zhromaždeniu návrh na ich schválenie;
  c) pripravuje po skončení účtovného roka správu o vykonanej kontrole hospodárenia BTLKA a predkladá ju na schválenie valnému zhromaždeniu;
  d) v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení v priebehu roka má revízna rada právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie;
  e) kontroluje správu o činnosti BTLKA , ktorú pripravila výkonná rada a predkladá valnému zhromaždeniu návrh na jej schválenie;
  f) iné oprávnenia, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie.

11.5 Revízna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti všetkých jej členov. Na platnosť rozhodnutia revíznej rady sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch jej členov. Za rozhodnutie revíznej rady je možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi revíznej rady. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia revíznej rady považujú za prítomných.

11.6 Revízna rada zasadá podľa potreby. Zvoláva ju písomne (prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou, kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom) predseda výkonnej rady alebo predseda revíznej rady, a to minimálne 5 kalendárnych dní vopred. Oznámenie o konaní revíznej rady musí obsahovať všetky podstatné informácie týkajúce sa revíznej rady, najmä dátum, čas a miesto konania a program revíznej rady.

11.7 Členovia revíznej rady, z hľadiska svojej pôsobnosti, majú právo zúčastňovať sa rokovania valného zhromaždenia alebo výkonnej rady a dostať slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

XIII. Stále komisie a ad hoc komisie

13.1 BTLKA môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo výkonnej rady zriadiť stále komisie alebo ad hoc komisie.

13.2 Stále komisie a ad hoc komisie sú odbornými, expertnými a iniciatívnymi orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie rôznych otázok, ktoré súvisia s činnosťou BTLKA . Komisie sa vytvárajú z radov riadnych členov, resp. pozorovateľov. Pri personálnom obsadení členov jednotlivých komisií sa používa losovanie, pokiaľ sa valné zhromaždenie nedohodne inak.

13.3 Základné okruhy pôsobností a úlohy určuje stálym komisiám a ad hoc komisiám výkonná rada, náplň činnosti si stanovujú komisie samy.

XIV. Hospodárenie BTLKA a jej majetok

14.1 Hospodárenie s majetkom BTLKA , rozpočet a financovanie akcií spadá do kompetencie výkonnej rady. Revízna rada každoročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení BTLKA za predchádzajúci účtovný rok.

14.2 Majetok BTLKA tvorí:

 1. vlastný majetok a jeho výnosy;
 2. členské príspevky;
 3. výnosy zo zárobkovej činnosti;
 4. výnosy z akcií a iných činností;
 5. dotácie, subvencie a dary; a
 6. iné výnosy.

14.3 BTLKA je neziskové združenie. Zárobková činnosť a majetok (hmotné a finančné prostriedky) BTLKA slúžia len na ekonomické zabezpečenie a rozvoj činnosti asociácie, jej orgánov a zariadení. V prípade, ak sa v rozpočte BTLKA vytvorí určitý peňažný prebytok, o jeho použití rozhodne výkonná rada na návrh tajomníka.

14.4 Po zániku BTLKA sa vykoná majetková likvidácia a vyrovnanie. O jeho spôsobe rozhodne valné zhromaždenie.

XV. Zánik BTLKA

15.1 BTLKA môže zaniknúť:

 1. zlúčením s iným združením,
  2. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
  3. na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

15.2 O zániku BTLKA rozhoduje valné zhromaždenie 3/5 väčšinou všetkých riadnych členov BTLKA s hlasovacím právom.

XVI. Záverečné ustanovenia

16.1 Členovia BTLKA a pozorovatelia BTLKA , ktorí sa stali členmi alebo pozorovateľmi pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov, sa naďalej považujú za členov alebo pozorovateľov BTLKA , pokiaľ do dvoch mesiacov od zaregistrovania aktuálneho znenia stanov na MV SR preukážu splnenie certifikačných kritérií vzťahujúcich sa na riadneho člena resp. pozorovateľa.

16.2 Valné zhromaždenie, na ktorom dôjde k schváleniu nového úplného znenia týchto stanov, zvolí aj nové orgány BTLKA v súlade s týmito stanovami, t.j. tajomníka, členov výkonnej rady, členov revíznej rady a stanoví aj nového predsedu výkonnej rady podľa ods. 9.3 týchto stanov. Funkčné obdobie bývalých orgánov BTLKA sa skončí momentom vymenovania nových orgánov BTLKA .

XVII. Platnosť a účinnosť stanov

17.1 Tieto stanovy nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich schválenia na valnom zhromaždení BTLKA , t.j. dňa 20.5.2011.

17.2 Tajomník BTLKA je povinný oznámiť zmenu stanov ministerstvu vnútra do 15 dní odo dňa schválenia nového úplného znenia stanov na valnom zhromaždení a k oznámeniu o zmene stanov je povinný pripojiť v dvoch vyhotoveniach text nového úplného znenia stanov.